Opšti Uslovi Poslovanja

 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA „SKYBOARD ADVERTISING“d.o.o.

 

(važi od 01.01.2023. godine)

Opšti uslovi poslovanja „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. važe za sve zakupe reklamnih površina na mreži „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. s primenom od 01.01.2023. godine i kao prilog predstavljaju sastavni deo Ugovora.

U slučaju posebnih zahteva Zakupca – oglašivača (Agencija/Klijent), prilikom zakupa reklamnih površina u vlasništvu „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. isti  će biti precizirani Ugovorom.

Član 1. Opšti uslovi

Sastavni deo opštih uslova prodaje su:

  • Precizan Zahtev za ponudu
  • Cenovnik oglašavanja „SKYBOARD ADVERTISING“d.o.o. za 2023. godinu
  • Raspoloživost reklamnih površina
  • Katalog reklamnih površina
  • Tehnička uputstva za štampu reklamnog materijala

Nakon dostave Zahteva za ponudu, „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. je u obavezi da u roku od 3 (tri) dana odgovori na istu. Spisak ponuđenih reklamnih površina predstavlja zvaničnu ponudu u kojoj je navedena opcija ponude. Po isteku opcije ponude, „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. zadržava pravo da reklamne površine ponudi drugom Zakupcu.

Zakupac ne može bez saglasnosti „SKYBOARD ADVERTISING“d.o.o., za vreme trajanja reklamne kampanje, prepustiti korištenje zakupljenih površina trećim pravnim licima.

Član 2. Poručivanje reklamne kampanje

Poručivanje – zakup reklamnih površina vrši se isključivo u pismenom obliku prema Ponudi/Predračunu izdatom od strane „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. Ponuda mora biti overena od strane Zakupca u datom roku koji je naveden u ponudi. Sastavni deo Ponude/Predračuna i/ili Ugovora je i prihvaćen/overen spisak lokacija.

Član 3. Otkaz/pomeranje rezervacije kampanje

U slučaju pomeranja ili otkazivanja naručenih kampanja, Zakupac je dužan da u pismenoj formi izvrši storno porudžbine, a datum prispeća pismenog dokumenta smatra se datumom pomeranja ili otkazivanja kampanje. U tom slučaju, Zakupac je u obavezi da plati štetu na ime obeštećenja i to prema datumu storno porudžbenice:

Ukoliko Zakupac pomeri ili otkaže rezervisanu kampanju u periodu od 7 do 15 dana pre početka kampanje, „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. će na ime obeštećenja za pretrpljenu štetu fakturisati iznos od 100% neto vrednosti rezervisane kampanje.

 

 

Ukoliko Zakupac pomeri ili otkaže rezervisanu kampanju u periodu od 15 do 30 dana pre početka kampanje, „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. će na ime obeštećenja za pretrpljenu štetu fakturisati iznos od 50% neto vrednosti rezervisane kampanje.

Član 4. Cena zakupa i način plaćanja reklamne kampanje

Cenovnik zakupa – oglašavanja „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. za 2023. godinu izražen je u EUR (eurima) valuti.

Fakture za zakup ispostavljaju se na mesečnom nivou, poslednjeg dana u mesecu, za tekući mesec.

Zakupac ima pravo da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema računa, isti reklamira u pismenoj formi. Nakon isteka tog roka, reklamacije na izdati račun, neće se uvažavati.

Rok za plaćanje svake reklamne kampanje je maksimalno do trideset dana (30) od dana fakturisanja, ukoliko Ugovorom nije drugačije precizirano. Izuzetak čine specijalne ponude „last minute kampanje“. To su mesečne kampanje čije planiranje se vrši 10 dana pre početka kampanje a plaćanje se vrši isključivo avansno, ukoliko Ugovorom nije drugačije regulisano. „SKYBOARD ADVERTISING“d.o.o. zadržava pravo da unutar svog poslovanja odobri gratis kampanje u humanitarne svrhe i kampanje po nižim tržišnim cenama u svrhu promocije kulturnih dobara i opštih javnih interesa kao i društveno odgovornih kampanja.

U slučaju kašnjenja u plaćanju, „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o., zadržava pravo da Zakupcu obračuna zakonske zatezne kamate.

„SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. takođe zadržava pravo da ne odobri reklamne kampanje Zakupcu koji nije izmirio obaveze iz prethodne kampanje, bez obzira, preko koga je kampanja realizovana.

U slučaju promena na tržištu, uzrokovanih uvećavanjem troškova poslovanja po osnovu povećanja taksa od strane državnih organa, „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o., zadržava pravo promena cena i uslova poslovanja, o čemu će Zakupac biti blagovremeno obavešten.

Član 5. Realizacija reklamne kampanje

Početak reklamnih kampanja na mreži „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. definisane su pojedinačnim Ugovorima sa klijentima.

1 – IZGLED REKLAMNOG MATERIJALA:

Za kvalitet i izgled dostavljenog idejnog rešenja – pripreme za štampu garantuje i odgovara Zakupac.

Reklame moraju biti odštampane prema standardima „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. koji su definisani u dokumentu „Tehnička uputstva za štampu reklama“. Dokument se može pogledati o  ili dobiti na upit od strane tehničke službe „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. Ukoliko Zakupac dostavi pripreme za štampu koje ne odgovaraju standardu štampe reklama, „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. ima za pravo da pripreme ne primi a Zakupac nema pravo na odštetu. Zakupac prihvata punu odgovornost za sadržaj plakata i u obavezi je da dostavi „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. Deklaraciju iz člana 11. Zakona o oglašavanju u pisanom obliku, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana pre postavljanja reklamnog materijala. „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. nema nikakvu pravnu odgovornost koja bi proizilazila isključivo iz sadržaja spornog  plakata.

 

 

Idejno rešenje – reklama ne sme biti u suprotnosti sa normama definisanim domaćim zakonodavstvom, međunarodnim pravom i javnim moralom, te ne sme omalovažavati, degradirati ili vređati ničiju ličnost. U slučaju povreda autorskog prava ili zakonskih propisa, Zakupac direktno odgovara oštećenoj trećoj osobi, nadoknađujući sve troškove i štete koje iz tog proisteknu.

2 – DOSTAVA PRIPREME ZA ŠTAMPU:

Sve pripreme za štampu za reklamnu kampanju moraju biti dostavljene u „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. i to najkasnije 15 (petnaest) dana pre početka kampanje. Izuzetak za dostavu priprema za štampu su „last minute“ kampanje. Rok za dostavu plakata u „last minute“ kampanjama je 10 (deset) dana, pre početka kampanje. U slučaju kašnjenja dostave priprema za štampu, „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. ne garantuje pravovremeno postavljanje reklama, niti preuzima obavezu produženja kampanje.

U slučaju kašnjenja u dostavi priprema za štampu, Zakupac je dužan da plati naručenu kampanju u punom iznosu i nema pravo da zahteva produženje kampanje. Zakupac  je dužan da uz pripreme za štampu, izgled vizuala dostavi i putem e-maila ili na cd-u.

Zakupac je dužan da u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka kampanje, iz magacina „SKYBOARD ADVERTISING “ d.o.o., preuzme reklamna platna kao i ostali reklamni materijal koji se koristio u kampanji. Ukoliko zakupac u datom roku ne preuzme reklamne materijale, isti  će se reciklirati a Zakupac nema pravo da zahteva bilo kakvu naknadu.

3 – POSTAVLJANJE KAMPANJE:

Ukoliko je priprema za štampu dostavljena na vreme i ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju, postavljanje reklamnog materijala vrši se u dogovorenom roku reklamne kampanje koji je naveden i preciziran u Ugovoru.

4 – FOTOIZVEŠTAJ KAMPANJE:

Fotoizveštaj kampanje dostavlja se Zakupci putem e-mail-a, najdalje 5 (pet) dana od dana završetka postavljanja reklamnog materijala a dostava iste, ne uslovljava izmirenje obaveza Zakupca prema „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o, jer je fotodokumetacija dokaz o realizovanoj kampanji.

5 – EVENTUALNE REKLAMACIJE:

Reklamacije na kvalitet postavljenog reklamnog materijala Zakupac dostavlja isključivo u pisanom obliku, u roku 5 (pet) dana od završetka postavljanja reklamnih materijala, sa detaljnim opisom reklamacije i dokazima propusta unutar postavke. Nakon tog roka, reklamacije se neće uvažavati.

Zakupac ima pravo da tokom kampanje, u pisanoj formi izvesti „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o.  o nedostacima reklamnog materijala, koji će, u roku od 3 (tri) radna dana, od dana prijema pismene dojave, biti uklonjeni.

Član 6. Usluge  štampe

ŠTAMPA REKLAMNOG MATERIJALA  – „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. će uslugu štampe izvršiti prema zvaničnom Cenovniku za štampu reklamnog materijala za 2023. godinu, a na osnovu naručene štampe reklamnog materijala. Poručivanje štampe vrši se isključivo u pisanom obliku uz prilaganje tačne specifikacije za štampu reklamnog materijala. Plaćanje štampe reklamnog materijala vrši se na osnovu Ugovorom definisanih termina.

 

Zakupac je u obavezi da idejno rešenje/pripremu za štampu reklamnog materijala dostavi najkasnije 15 (petnaest) dana pre početka kampanje. U slučaju kašnjenja unutar dostave priprema za štampu reklamnog materijala, „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. ne odgovara za kašnjenje početka reklamne kampanje zbog nepravovremene štampe reklamnog materijala.

Idejno rešenje dostavlja se u formatu TIFF ili EPS i to u CMYK bojama u razmeri 1:10. Rezolucija mora biti prema dostavljanim uputstvima, izmedju 150-300 DPI (u zavisnosti od media).

Član 7. Viša sila

„SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. ne odgovara Zakupcu ukoliko je došlo do uklanjanja reklamnog panoa usled više sile, koja bi onemogućila „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. u raspolaganju reklamnim površinama koje je odobrila Zakupcu ili se reklamni materijali ne budu mogli postaviti na zakupljenim lokacijama zbog vremenskih nepogoda.

„SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. će u dogovoru sa Zakupcem izvršiti postavljanje reklamnih materijala na zamenskim lokacijama.

„SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. ne snosi bilo kakvu odgovornost za štetu koja bi bila naneta reklamnom materijalu usled dejstva više sile, kao ni za aktivnosti trećeg lica, koje bi svojim zlonamernim delovanjem, moglo naneti štetu reklamnom materijalu, a sve u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

„SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. u celosti preuzima odgovornost za štetu nastalu delovanjem reklamnog materijala (ili reklamnog prostora) u odnosu na treća lica.

Član 8. Obaveza Agencija

Agencija je dužna upoznati Klijenta o Opštim uslovima poslovanja „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. za 2023. godinu. Potvrdom reklamne kampanje za Klijenta, od strane Agencije, Agencija potvrđuje da je Klijenta upoznala sa svim stavkama Opštih uslova poslovanja za 2023. godinu.

Član 9. Nadležnost suda

Sve eventualne nesuglasice ugovorne strane će prvo pokušati da reše sporazumno, a za sporove koji se ne mogu sporazumno rešiti, utvrđuje se nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.

Opšti uslovi poslovanja „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. obavezni su za sve korisnike njenih usluga. Primenjuju se na neodređeno vreme ili do njihovog opoziva, a stupaju na snagu danom potpisivanja Ugovora ili Ponude – Predračuna. „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. zadržava pravo izmene Opštih uslova poslovanja za 2023. godinu ukoliko se stvori potreba za tim. „SKYBOARD ADVERTISING“ d.o.o. se obavezuje da će o svim eventualnim izmenama blagovremeno obavestiti svoje klijente.